Eksamensfri evaluering

eksamensfrievaluering

På Steinerskoler er der ingen eksaminer og der gives ikke karakterer. I stedet evalueres barnet løbende i sin udvikling af lærerne og vi lægger stor vægt på en tæt kontakt mellem skole og hjem. I løbet af de første tre år tilbydes forældrene typisk et til to hjemmebesøg af klasselæreren. Dertil kommer forældremøder og konsultationer.

I forbindelse med evaluering af eleven spiller både arbejds-hæfter og produkter fra håndværks- og kunstfagene en vigtig rolle, idet de dels viser, i hvilket omfang lærestoffet er forstået og gengivet, dels giver et billede af barnets almene udvikling. Også barnets færdigheder og sociale kompetencer i forbindelse med fx skuespil og musikopførelser indgår i helhedsbilledet af eleven. Se også ”Hvordan gør vi?

Hvis et barn har vanskeligheder i sin skolegang foretages en grundig pædagogisk vurdering evt. med inddragelse af fx læsekonsulent således at der kan træffes aftaler om specielle tiltag for at hjælpe barnet på vej.

Vidnesbyrd

Vidnesbyrd er en skriftlig redegørelse for elevens situation på skolen, som dækker både de enkelte fag og barnets sociale og almene udvikling. Det er forskelligt for de enkelte skoler på hvilke klassetrin, der skrives vidnesbyrd.

Det afsluttende afgangsvidnesbyrd efter 9. eller 12. klasse indeholder gennemgået pensum og udtalelser fra lærerne i hvert enkelt fag. Et sådant vidnesbyrd er ikke formelt kompetencegivende til videregående uddannelser, men det accepteres som optagelsesgrundlag på stadigt flere af disse. Se evt. ”Elever/Optagelse på videregående uddannelser” og ”Elever/Hvad er vidnesbyrd?